Koszt dostawy

Wysyłka i zwroty

Zamówiony towar jest wysyłany poprzez firmę kurierską od poniedziałku do piątku w dni robocze. Towar wysłany jest dostarczany w następnym dniu roboczym, zazwyczaj do godz. 12:00

Istnieje również możliwość wysyłki poprzez Pocztę Polską.

Termin wysyłki jest każdorazowo ustalany po złożeniu zamówienia. W przypadku standardowych zestawów lub urządzeń wysyłka następuje w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia, po otrzymaniu przelewu lub potwierdzenia przelewu.

Warunki gwarancji:

1. Sectro Timing Systems, dalej zwana Gwarantem, udziela gwarancji na sprawne działanie sprzętu.
2. Gwarancja udzielana jest na okres określony, liczony od daty wydania produktu. Okres gwarancji wyszczególniony jest dla każdego produktu oddzielnie. Jeśli nie okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Dla akumulatorów będących na wyposażeniu lub wbudowanych udziela się 6 miesięcy gwarancji sprawnego działania z pojemnością min 80% nominalnej.
3. W ramach gwarancji gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych tkwiących w sprzęcie i ujawnionych w terminie określonym w gwarancji
4. Gwarancja nie obejmuje czynności takich jak: instalacja sprzętu, konserwacja ,instalacja oprogramowania.
5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych po sprzedaży , spowodowanych niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem sprzętu, przechowywaniem, konserwacją lub transportem.
6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z przepięć w sieci elektrycznej, telefonicznej lub LAN. Zaleca się używania zasilaczy UPS lub filtrów przeciw przepięciowych.
7. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą lub nie zgodną z instrukcją obsługi kompletacją, zabudową lub instalacją jak też samowolną przeróbką lub naprawą.
8. Ujawnione wady fizyczne zostaną usunięte niezwłocznie po dostarczeniu sprzętu do serwisu gwaranta, a okres naprawy nie powinien przekraczać 14 dni. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu do 28 dni. Okres naprawy gwarancyjnej przedłuża odpowiednio czas udzielonej gwarancji.
9. Sprzęt podlegający reklamacji powinien zostać dostarczony do Działu Serwisu gwaranta osobiście, zwykłą przesyłką pocztową lub inną przesyłką kurierską na koszt reklamującego. W przypadku reklamacji sprzętu wolnego od wad koszty badań serwisowych ponosi Uprawniony z gwarancji wg. aktualnego cennika serwisu.
10. Uprawniony z gwarancji ma prawo do wymiany sprzętu na wolny od wad , jeżeli w okresie gwarancji serwis dokona pięciu napraw , a sprzęt nadal będzie wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem lub serwis gwaranta stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe.
11. W przypadku , kiedy podlegający w ramach reklamacji wymianie sprzęt nie może zostać wymieniony na taki sam określony co do gatunku (np. została zakończona jego produkcja), Gwarant ma prawo wymienić sprzęt na inny o parametrach technicznych i eksploatacyjnych zbliżonych do reklamowanego.
12. W razie wymiany sprzętu na wolny od Wad, Uprawniony z gwarancji obowiązany jest zwrócić reklamowany sprzęt w stanie kompletnym. W przeciwnym wypadku Gwarant obciąży Uprawnionego z gwarancji kwotą stanowiącą równowartość brakujących lub uszkodzonych części.
13. Podstawą przyjęcia sprzętu do naprawy gwarancyjnej jest podpisana karta gwarancyjna.
14. Nalepki gwarancyjne na podzespołach i inne oznaczenia charakterystyczne nie mogą być uszkodzone bądź zatarte. Uszkodzenie nalepki w sposób uniemożliwiający jednoznaczne odczytanie umieszczonego na niej symbolu gwaranta lub numeru seryjnego spowoduje utratę gwarancji.
15. Wszelkie zmiany lub poprawki w treści karty gwarancyjnej mogą być dokonywane jedynie przez upoważniona osobę oraz muszą zostać opieczętowane podpisem i pieczęcią gwaranta.
16. Sprzęt do serwisu powinien być dostarczony kompletny, w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym go przed uszkodzeniami w transporcie.
17. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych na jakimkolwiek nośniku.
18. Uprawniony z gwarancji zgadza się na warunki gwarancji podpisując niniejszy dokument gwarancyjny.

Postępowanie reklamacyjne:

1. W przypadku reklamacji użytkownik ma obowiązek dostarczenia produktu do miejsca jego zakupu.
2. W przypadku, gdy waga produktu nie przekracza 50kg koszt transportu pokrywa użytkownik. W pozostałych przypadkach naprawy dokonywane są w miejscu wskazanym przez użytkownika, po uprzednim zgłoszeniu reklamacji do gwaranta.
3. Reklamujący zobowiązuje się dostarczyć gwarantowi czyste i kompletne urządzenie wraz ze szczegółowym opisem stwierdzonych wad.

Prawo do zwrotu:

1. Zgodnie z Ustawą "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Konsument może zrezygnować z towaru zakupionego w sklepie, bez podania przyczyny, w ciągu 10 dni od daty dostarczenia przesyłki.
2. Aby dokonać takiego zwrotu, należy poinformować o tej decyzji Sectro Timing Systems w formie pisemnej. Jako termin poinformowania liczy się data wysłania do nas odpowiedniego oświadczenia. Zwracany towar należy wówczas przesłać do nas niezwłocznie, nie później jednak niż w 10 dni od momentu wysłania oświadczenia o zwrocie tego towaru. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować, dołączyć oryginał paragonu lub kserokopię faktury VAT. Zwrotu pieniędzy za towar dokonamy w terminie do 14 dni od otrzymania tego towaru.
3. Prawo zwrotu nie obowiązuje w przypadku towarów, które są wyprodukowane według specyfikacji klienta lub są jednoznacznie dostosowane do indywidualnych potrzeb, lub z uwagi na swoje właściwości nie nadają się do zwrotu.
4. Zwrot przyjmiemy tylko wtedy, gdy produkt nie był używany ani nie został w żaden sposób uszkodzony. Dotyczy to również oryginalnego opakowania. Ingerencja w towar nie może wykraczać poza zwykłe sprawdzenie, które możliwe byłoby w siedzibie firmy.
5. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi Klient. Koszt dostawy towaru nie podlega zwrotowi. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem.

Copyright © 2024 Sectro Timing Systems.
Parse Time: 0.124 - Number of Queries: 103 - Query Time: 0.069521404815674